Informacja o wynikach naborów 1/2024

W dniu 07 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2024.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.

Posiedzenie Rady Programowej

Działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik informujemy, iż w dniu 07.02.2024 r. od godziny 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2024.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD
 6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zakończenie Zebrania

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

Rodzaj ogłoszenia konkurs

Termin składania wniosków
od 05 stycznia 2024 r. do 19 stycznia 2024 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 19.01.2024 r., wnioski w ramach naboru nr 1/2024 przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. (I piętro, pok. 68, wejście A).
Forma wsparcia
  refundacja                                                                                                            

Intensywność pomocy – 63,63 % – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
max 99 % – w przypadku pozostałych uprawnionych wnioskodawców

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 143 086,46 €
(572 345,84 zł po kursie 4,00 zł)

Zakres tematyczny naboru

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 związane z przedsięwzięciem 3.1.1:
Cel ogólny 3
: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 3.1: Rozwój potencjału oraz standardu infrastruktury na obszarze LGD Gromnik
3.1.1.: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Wskaźnik produktu związany z przedsięwzięciem 3.1.1: Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej                                           
Wskaźniki rezultatu związane z przedsięwzięciem 3.1.1: Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury wspartej finansowo w ramach LSR mierzone w rok po zakończeniu inwestycji

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie), w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika.                                                
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 tożsamych egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wniosku oraz wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).                                                           
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołączone do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub przez Notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
3. Zgodność operacji z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                       
– Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023                                    
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 25 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:                                             
Nie dotyczy naboru 1/2024

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :  
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Gromnik.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, wejście A), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 19.01.2024 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.                                          
Uwaga! Doradztwo jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Aby otrzymać punkty należy skorzystać z doradztwa minimum dwukrotnie (w tym minimum jedno w biurze + np. jedno szkolenie), w ramach danego naboru. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD terminu i formy doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach LGD może zarządzić szkolenia i doradztwo indywidualne w formie elektronicznej.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.      

UWAGA ! Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 25 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć również ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.                          
– W kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.                                                                                                                                     
 – Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.
– LGD może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnić dokumenty tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność lub brak we wniosku, albo niezłożenie żądanych wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w pierwotnej wersji.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski  może poprosić Państwa o uzupełnienie braków lub poprawienia oczywistych omyłek, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników

– W sytuacji gdy w ostatnim dniu naboru tj. 19.01.2024 r. tuż przed godziną 12.00 stawi się w biurze kilku Beneficjentów otrzymają oni od Pracowników Biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione do Biura LGD Gromnik po godzinie 12.00 nie będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Istnieje możliwość udzielenia przez Samorząd Województwa wsparcia dla operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący)

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami i wykazami:

5. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
6. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
7. Oświadczenie RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

8. Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
9. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
10. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
11. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
12. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
13. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
14. Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
16. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
17. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
18. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
19. Statut LGD Gromnik
20. Procedura wyboru operacji LGD Gromnik
21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – tekst jednolity
22. Rozporządzenie zmieniające 2020
23. Rozporządzenie zmieniające 2022
24. Księga wizualizacji PROW 2014-2020
25. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Informacja dla Beneficjentów

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy Beneficjenci zobligowani są do złożenia Informacji Monitorującej z realizacji operacji.
Beneficjenci składają Informację w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
W przypadku Beneficjentów, realizujących operację na podstawie biznesplanu i jednocześnie zobowiązanych do osiągnięcia 30% poziomu sprzedaży (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), niezłożenie informacji w terminie wynikającym z drugiego wezwania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, a w konsekwencji zwrotowi podlegać będzie 100% wypłaconej kwoty pomocy. Niezłożenie Informacji przez Beneficjentów, których nie obowiązuje warunek osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, skutkować będzie zwrotem 0,5% wypłaconej kwoty pomocy.