O Stowarzyszeniu Gromnik
Kim jesteśmy

Na obszarze pięciu gmin Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów powołane zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zostało ustanowione na mocy Uchwały nr 1 z dnia 28.04.2008 r. w Strzelinie, a wniosek o rejestrację został złożony w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy – KRS w dniu 16.05.2008 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zostało zarejestrowane w dniu 30.09.2008 r. i otrzymało numer KRS 0000314411.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie gmin, z których pochodzą członkowie LGD. W działaniach na rzecz rozwoju uwzględniono ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki, a także popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz przedsiębiorczości. Tak postawiony cel działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, realizowany jest poprzez:
– opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
– podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin,
– promocję obszarów wiejskich położonych na terenie gmin,
– mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju, obszarów wiejskich położonych w gminach,
– upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach,
– prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji LSR.

Ponadto celami Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gromnik są działania, stymulujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich oraz poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk. Statutowymi organami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik są:
– Walne Zebranie Członków,
– Rada Programowa,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.