Informacja dla Beneficjentów

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy Beneficjenci zobligowani są do złożenia Informacji Monitorującej z realizacji operacji.
Beneficjenci składają Informację w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
W przypadku Beneficjentów, realizujących operację na podstawie biznesplanu i jednocześnie zobowiązanych do osiągnięcia 30% poziomu sprzedaży (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), niezłożenie informacji w terminie wynikającym z drugiego wezwania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, a w konsekwencji zwrotowi podlegać będzie 100% wypłaconej kwoty pomocy. Niezłożenie Informacji przez Beneficjentów, których nie obowiązuje warunek osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, skutkować będzie zwrotem 0,5% wypłaconej kwoty pomocy.