Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu Współpracy „Wrota na Europę”, w dniach 27-30 marca 2023 r. Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 608 378 976, 608 398 366.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o funkcjonowaniu biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z narastającą liczbą zakażeń Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro LGD Gromnik funkcjonuje w trybie zdalnym i/lub dyżurowym.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

tel. 608378976 , 608398366

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Spotkanie Dolnośląskiej Sieci LGD

W poniedziałek 15.06.2020r. odbyło się kolejne spotkanie DSP LGD. Głównym celem spotkania było omówienie wniosku złożonego do KSOW pt. „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem projektu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie zmian oraz ponownego oszacowania zaplanowanych kosztów w projekcie. Zarząd DSP LGD poinformował o kolejnych działaniach związanych z włączeniem przedstawicieli Sieci do prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 oraz kształtowaniem instrumentów terytorialnych w nowej perspektywie. Poinformował również o kolejnym piśmie do Marszałka w sprawie spotkania z członkami zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD w najbliższym możliwym terminie w czerwcu 2020 r.

Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów 5/G/2018 (5/G/2018/U) oraz 6/G/2018  (6/G/2018/U).

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania

 1. Stwierdzenie quorum
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
 5. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Zakończenie Zebrania

Ogłoszenie o naborze 6/G/2018/U – nabór uzupełniający

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 6/G/2018/U
– nabór uzupełniający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

OCHRONA I ZACHOWANIE MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Rodzaj ogłoszenia: Projekt Grantowy
Termin składania wniosków
od  21.11.2018 r. do  05.12.2018 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05.12.2018, wnioski w ramach naboru nr 6/G/2018/U przyjmowane są do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Beneficjenci zainteresowani udziałem w naborze składają wypełnione wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze LGD Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek Straży Miejskiej pok. 68)
Bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich aktualnie obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami:
1. W 2 egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na jednej płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołącza się w formie kopii: potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

Zakres tematyczny naboru
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.5  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD Gromnik
Cel szczegółowy: Wzmacnianie tożsamości lokalnej na obszarze LGD Gromnik
Przedsięwzięcie: Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego
Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba operacji z zakresu ochrony, zachowania i upowszechniania materialnego i/lub niematerialnego dziedzictwa lokalnego.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zadania w zakresie ochrony, zachowania i upowszechniania materialnego dziedzictwa oraz utrwalające istniejące dziedzictwo niematerialne

Forma wsparcia – dotacja
Wysokość wsparcia: nie niższa niż 5 tys. złotych i nie wyższa niż 50 tys. złotych
Intensywność pomocy: do 99%

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 67 080,00 zł.

Czas realizacji zadania: maksymalnie 12 miesięcy

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
3.Złożony wniosek musi być zgodny z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 45 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Informacja o załącznikach :
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
-Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
-Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.
Miejsce udostępniania dokumentów
-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
-formularz wniosku o powierzenie grantu,
-wzór umowy o powierzenie grantu,
– wzór wniosku o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 05.12.2018 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 45 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia
o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/G/2018/U

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie
 5. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa powierzenia grantu
  2. Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 2. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 3. Statut LGD Gromnik
 4. Procedury wyboru dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 5. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020