Strategia Rozwoju Lokalnego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gromnik stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przewidzianych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023.  Plan komunikacji LGD GROMNIK opracowany został na podstawie m.in. wyników badań ewaluacyjnych10, badań ankietowych przeprowadzonych w ramach procesu przygotowania LSR oraz konsultacji społecznych, które odbyły się we wszystkich gminach członkowskich, na obszarze całego powiatu strzelińskiego. Pozyskane informacje zarówno leżały u podstaw jego opracowania, jak i posłużyły przygotowania materiału zgodnymi z oczekiwaniami odbiorców.

Plan komunikacji przewiduje następujące cele główne działań komunikacyjnych:
1) Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w tym instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS);
2) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania z pomocy dostępnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023;
3) Informowanie mieszkańców obszaru LGD Gromnik o efektach realizacji LSR i jej wpływie na rozwój powiatu;
4) Wzmocnienie poziomu zaangażowania partnerów i mieszkańców w działalność LGD.

Plan komunikacyjny (por. Załącznik nr 5) został opatrzony wskaźnikami produktu, wskazano w nim także zakres oddziaływania poszczególnych rodzajów aktywności informacyjnej. Ponadto, działania komunikacyjne opatrzone zostały wskaźnikami rezultatu, które zostały osadzone w matrycach celów i wskaźników (por. R V):

1) W2.1.7 Udział osób pozytywnie oceniających wsparcie oferowane przez Biuro LGD (60%);
2) W3.2.3 Udział mieszkańców rozpoznających LGD Gromnik oraz zakres oddziaływania LSR na obszar powiatu (40%).

Pierwszy odzwierciedla jakość pracy Biura LGD (w tym także organów LGD) przejawiającej się w świadczeniu doradztwa grupowego czy indywidualnego, zarówno na etapie zachęcania do udziału w naborach, przygotowywania aplikacji, jak i ich realizacji. Oceną objęte będą relacje zachodzące pomiędzy Biurem LGD a interesariuszami na wszystkich wskazanych etapach kooperacji. Drugi wskaźnik stanowi rezultat interwencji, o charakterze informacyjnym i promocyjnym, zmierzającej do popularyzacji zarówno samego LSR jak i efektów jego wdrażania, który przyczynią się do poprawy jakości życia. Wartością dodaną prowadzonej polityki informacyjnej (i mierzonej w zaproponowany sposób) będzie wzrost poziomu tożsamości lokalnej – pozytywnej identyfikacji miejsca zamieszkania oraz otoczenia w którym przychodzi mieszkańcom funkcjonować.