Umowy grantowe w ramach ochrony lokalnego dziedzictwa

Następne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty pozwalające zachować materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne obszaru

Wsparcie otrzymały:
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Różnorodność kulturowa i społeczna – warsztaty edukacyjne”
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. Taniec sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
* Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej na projekt pn. Dziedzictwo lokalne Gminy Wiązów

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 51 244,00 zł.
Celem operacji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw.

Umowy na Granty promocyjne podpisane

Kolejne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  promujące obszar LGD.

Wsparcie otrzymały:
* Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie Oddział terenowy w Strzelinie na projekt pn. Promocja obszaru LGD Gromnik i jego walorów oraz projekt pn. Wydanie monografii o wykorzystaniu skał architekturze i budownictwie ziemi strzelińskiej
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Album Ziemi Strzelińskiej” oraz  projekt pn. „Promocja obszaru poprzez wydanie folderu prezentującego sołectwa gminy Strzelin”.
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. „Szkłem oszroniona historia i krajobraz Gminy Kondratowice”
* Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na projekt pn. Promocja Gminy Borów promocją obszaru LGD Gromnik

Zadania będą realizowane  w ramach w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 69 526,00 zł.
Celem operacji jest aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocje obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi

Umowy grantowe na aktywizację i integrację

Następne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD.

Wsparcie otrzymały:
* Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie Oddział terenowy w Strzelinie na projekt pn. Inspiracje, dobre i złe przykłady – podróż studialna dla ziemi strzelińskiej
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Animacja czasu wolnego – praktyczne szkolenie”
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. Przegląd piosenki ludowej „Od Janka do Iwanka”
* Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na projekt pn. Podniesienie kompetencji społecznych, indywidualnych i interpersonalnych związanych z aktywizacją zawodową
* Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązowie na projekt pn. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
* Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie na projekt pn. Organizacja cyklu szkoleń z pierwszej pomocy. „Pierwsza pomoc w Gminie Strzelin”

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1 -2 Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.
Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta na kwotę 67 098,00 zł.
Celem operacji jest podnoszenie kompetencji oraz integracja poprzez realizację oddolnych inicjatyw.
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD