Umowy grantowe na aktywizację i integrację

Następne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD.

Wsparcie otrzymały:
* Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie Oddział terenowy w Strzelinie na projekt pn. Inspiracje, dobre i złe przykłady – podróż studialna dla ziemi strzelińskiej
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Animacja czasu wolnego – praktyczne szkolenie”
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. Przegląd piosenki ludowej „Od Janka do Iwanka”
* Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na projekt pn. Podniesienie kompetencji społecznych, indywidualnych i interpersonalnych związanych z aktywizacją zawodową
* Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązowie na projekt pn. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
* Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie na projekt pn. Organizacja cyklu szkoleń z pierwszej pomocy. „Pierwsza pomoc w Gminie Strzelin”

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1 -2 Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.
Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta na kwotę 67 098,00 zł.
Celem operacji jest podnoszenie kompetencji oraz integracja poprzez realizację oddolnych inicjatyw.
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD