Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w ramach naboru 5/G/2018/U

Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 5/G/2018/U  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy grantobiorcę do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek, wyjaśnień lub dokumentów.

Uzupełnienia należy dostarczyć, w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godz. 15.00.

W załączeniu tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień