Informacje dla Beneficjentów działania 19.2

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałymi ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji wywołanej wystąpieniem epidemii koronowirusa, informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie), dotyczącego kwestii przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Zatem w sytuacji uchybienia terminu wykonania określonych czynności – wynikających z obowiązku terminowej odpowiedzi na wezwania UMWD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy (dotyczy tych z Państwa, którzy jeszcze nie podpisali umów o przyznanie pomocy) czy też z terminowego wywiązywania się zobowiązań zawartej umowy o przyznanie pomocy – mają Państwo prawo do wniesienia prośby o przywrócenie tego terminu, a Zarząd Województwa przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot:

  1. wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
  2. jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin
  3. uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Link do Rozporządzenia:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/