Informacja dla Beneficjenta

Przypominamy, iż każdy Beneficjent z dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW do  dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Osoby, których nie dotyczą wymogi zawarte w księdze wizualizacji, tzn. Beneficjenci w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne nie przekracza 50 tyś. euro i nie posiadają swojej strony internetowej, powinni zgodnie z umową poinformować o uzyskanym w ramach PROW wsparciu, co będzie weryfikowane na miejscu podczas kontroli ze strony Instytucji Wdrażającej. Informacja ta może pojawić się na zakupionym sprzęcie lub też w miejscu realizacji operacji (np. siedziba/ biuro itp.), należy umieścić plakat informacyjny dot. dofinansowania.
Pozostali Beneficjenci, którzy posiadają swoją stronę internetową lub też których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tyś euro, powinni zastosować zapisy ww księgi wizualizacji znaku PROW – wymogi dot. m.in. umieszczenia w miejscu realizacji operacji plakatów/tablic lub banerów.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami księgi, jak również zapisami umowy dot. tego wymogu, zobowiązania te są bowiem weryfikowane przez instytucje dokonujące kontroli projektów.