Aneksy do umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), informujemy, że przekazano do stosowania wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje grantowe.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
– płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poniżej zamieszczamy link do strony Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zamieszczono aneksy dotyczące wydłużenia PROW

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/