Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru

Szanowni Państwo,

            w dniach od 29.03.2023 r. – do 12.04.2023 r. (do godz. 12.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w zakresie Przedsięwzięcia Integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Smart Village.                                                                                                                            
Przedstawiane Państwu propozycje kryteriów podyktowane są koniecznością osiągnięcia wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 poprzez realizację Projektu grantowego Smart Village (SV).
Poniżej przedmiot konsultacji.

W oparciu o proces konsultacji LGD Gromnik zastrzega sobie prawo usunięcia lub modyfikacji przedstawionych kryteriów.