Warsztat refleksyjny

Z A P R O S Z E N I E  na warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR
i działań LGD Gromnik w roku 2017

 

12 luty 2018 r. (poniedziałek ) godz. 9.00

 

Na podstawie Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz w związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR LGD Gromnik.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 12 lutego 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin od godz. 9.00 – do 14.00.

Odwołując się do tematyki spotkania oraz mając na uwadze konieczność wypracowania wniosków i rekomendacji do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej jak również członków Stowarzyszenia LGD Gromnik. Ponadto naszych Wnioskodawców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i sąsiednich Lokalnych Grup Działania.

PROGRAM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD Gromnik
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu poniższe pytania:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  9. i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 9 lutego 2018 r. mailowo na adres biuro@lgdgromnik.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 71 39 21-971 wew. 117  z podaniem adresu e-mail. Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD.

Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY