Umowa z Urzędem Marszałkowskim na ochronę dziedzictwa lokalnego podpisana

W dniu 12 kwietnia br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 51 244,00 zł
Celem operacji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw.

Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty pozwalające zachować materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne obszaru.