Umowa grantowa na Aktywizację i Integrację z Urzędem Marszałkowskim podpisana

W dniu 28 marca br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1 -2  „Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa została zawarta na kwotę 67 098,00 zł.
Celem operacji jest podnoszenie kompetencji oraz integracja poprzez realizację oddolnych inicjatyw.
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD