Tarcza 6.0 – wsparcie dla III sektora

„Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255), która weszła w życie w dniu 16 grudnia 2020 r., wydłużyła termin udzielenia wsparcia finansowego, z którego korzystać mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy dodawanego ww. ustawą art. 31qa do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zadania, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze2 tej ustawy oraz koszty ich obsługi są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.

Niektóre z ww. przepisów odnoszą się wprost do organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a niektóre dotyczą przedsiębiorcy lub mikroprzedsiębiorcy (wówczas organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może korzystać z dedykowanej formy wsparcia jeżeli działa jako przedsiębiorca/mikroprzedsiębiorca).”

źródło: www.gov.pl

https://www.gov.pl/web/pozytek/tarcza-6-0-jakie-wsparcie-dla-III-sektora