Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

W dniu 12.02.2018 r., w Sali Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Gromnik zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR LGD Gromnik.
W warsztacie udział wzięli Członkowie Organów LGD Gromnik: Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i sąsiednich, partnerskich Lokalnych Grup Działania LGD Ślężanie oraz LGD Lider A4, a także Pracownicy Biura LGD Gromnik.
Warsztat przeprowadzony został w oparciu o raporty wewnętrzne organizacji, statystyki regionalne oraz dane statystyczne. Uczestnicy analizowali działalność stowarzyszenia, w tym w szczególności postęp finansowy i rzeczowy LSR. Dodatkowo procedury, kryteria i wskaźniki, organizowane konkursy oraz pozostałą działalność informacyjno – promocyjną. Uczestnicy warsztatu podejmowali dyskusje w oparciu o program warsztatu, podczas których poszukiwano rozwiązań i dobrych praktyk.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.