Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia konkurs

Termin składania wniosków
od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 14.03.2022 r., wnioski w ramach naboru nr 1/2022 przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek obok głównego budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, pok. 68).
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczenia związane z COVID -19, zachęcamy do wcześniejszego umówienia się z biurem LGD na złożenie dokumentacji.

Forma wsparciaPremia- ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej wypłacany w dwóch transzach.

Wysokość premii – 75 000,00 zł

Intensywność pomocy – 100%

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 146 241,24
(584 964,96 zł po kursie 4,00 zł)
Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 związane z przedsięwzięciem 1.1.1:
Cel ogólny 1
: Rozwój potencjału gospodarczego w oparciu o walory i zasoby lokalne obszaru LGD Gromnik
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Gromnik
Przedsięwzięcie 1.1.1.: Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą
Wskaźnik produktu związany z przedsięwzięciem 1.1.1: Liczba zrealizowanych operacji, polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
Wskaźniki rezultatu związane z przedsięwzięciem 1.1.1: Liczba utworzonych miejsc  pracy
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w ramach lsr przez i/lub dla osób defaworyzowanych
Liczba podmiotów, które w ramach pomocy w zakresie uruchomienia i rozwoju przedsiębiorstw wdrożyły rozwiązania innowacyjne i/lub nastawione na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu
Liczba utrzymanych miejsc pracy

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie), w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 tożsamych egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wniosku oraz wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołączone do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub przez Notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
3.Zgodność operacji z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                       
– Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023     
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 40 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:                        

Nie dotyczy konkursu nr 1/2022

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :  
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 14.03.2022 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Uwaga! Doradztwo jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Aby otrzymać punkty należy skorzystać z doradztwa minimum dwukrotnie (w tym minimum jedno w biurze + np. jedno szkolenie), w ramach danego naboru. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD terminu i formy doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach LGD może zarządzić szkolenia i doradztwo indywidualne w formie elektronicznej.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.      

 UWAGA ! Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 40 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć również ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– W kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– LGD może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnić dokumenty tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność lub brak we wniosku, albo niezłożenie żądanych wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w pierwotnej wersji.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski  może poprosić Państwa o uzupełnienie braków lub poprawienia oczywistych omyłek, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– W sytuacji gdy w ostatnim dniu naboru tj. 14.03.2022 r. tuż przed godziną 12.00 stawi się w biurze kilku Beneficjentów otrzymają oni od Pracowników Biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione do Biura LGD Gromnik po godzinie 12.00 nie będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, kierując się troską o zdrowie własne oraz pracowników biura, prosimy aby w sytuacji podwyższonej temperatury wyznaczyć pełnomocnika lub upoważnić inną osobę do złożenia wniosku. Jednocześnie prosimy, aby podczas obecności w biurze LGD posiadać maseczkę ochronną oraz własne przybory do pisania.

Istnieje możliwość udzielenia przez Samorząd Województwa wsparcia dla operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący)

 

 

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami i wykazami:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 3. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 5. Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe
 6. Oświadczenie RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 2. Załącznik nr 2 Wykaz działek
 3. Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
 6. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 11. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 12. Statut LGD Gromnik
 13. Procedura wyboru operacji LGD Gromnik
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie zmieniające 2020
 16. Rozporządzenie zmieniające 2021
 17. Księga wizualizacji PROW 2014-2020

Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie