Ogłoszenie o naborze 3/G/2018

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

PROMOCJA OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE WALORY KRAJOBRAZOWE, HISTORYCZNE I KULTUROWE ORAZ LOKALNE PRODUKTY I USŁUGI

Rodzaj ogłoszenia: Projekt Grantowy
Termin składania wniosków
od  11.06.2018 r. do 29.06.2018 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 29.06.2018,wnioski w ramach naboru nr 3/G/2018 przyjmowane są do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Beneficjenci zainteresowani udziałem w naborze składają wypełnione wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze LGD Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek Straży Miejskiej pok. 68)
Bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich aktualnie obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami:
1. W 2 egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. Na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołącza się w formie kopii: potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

Zakres tematyczny naboru
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.8  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy: Aktywna promocja obszaru LGD Gromnik i jego walorów
Przedsięwzięcie: Promocja obszaru o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi
Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba operacji z zakresu promocji obszaru.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: różnorodne działania i formy promocji w tym np. broszury, foldery lub materiały filmowe

Forma wsparcia – dotacja
Wysokość wsparcia: nie niższa niż 5 tys. złotych i nie wyższa niż 50 tys. złotych
Intensywność pomocy: do 99%

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

Czas realizacji zadania: maksymalnie 12 miesięcy

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
3.Złożony wniosek musi być zgodny z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 55 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Informacja o załącznikach :
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
-Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
-Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.
Miejsce udostępniania dokumentów
-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
-formularz wniosku o powierzenie grantu,
-wzór umowy o powierzenie grantu,
– wzór wniosku o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 29.06.2018 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 55 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia
o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2018

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie
 5. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa powierzenia grantu
  2. Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 2. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 3. Statut LGD Gromnik
 4. Procedura wyboru dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 5. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki