Ogłoszenie o naborze 3/2021/G

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

Rodzaj ogłoszenia: Projekt Grantowy
Termin składania wniosków:
od  12.02.2021 r. do  09.03.2021 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 09.03.2021, wnioski w ramach naboru nr 3/2021/G przyjmowane są do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
LGD Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek obok głównego budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, pok. 68).
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczenia związane z COVID -19, zachęcamy do wcześniejszego umówienia się z biurem LGD na złożenie dokumentacji.

 

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie), w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.                                                 Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 tożsamych egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wniosku oraz wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołączone do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub przez Notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zakres tematyczny naboru
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.6  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy: Rozwój potencjału oraz standardu infrastruktury na obszarze LGD Gromnik
Przedsięwzięcie: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: budowa i/lub rozbudowa obiektów wskazanej infrastruktury

Forma wsparcia – dotacja
Wysokość wsparcia: nie niższa niż 5 tys. złotych i nie wyższa niż 50 tys. złotych
Intensywność pomocy: do 99%

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 64 630,88 € (258 523,52 zł po kursie 4,00 zł).

Czas realizacji zadania: maksymalnie 12 miesięcy

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
3.Złożony wniosek musi być zgodny z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390; zm. Dz.U. z 2017 r. poz.1588),
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 40 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Informacja o załącznikach :
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
-Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
-Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.
Miejsce udostępniania dokumentów
-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
-formularz wniosku o powierzenie grantu,
-wzór umowy o powierzenie grantu,
– wzór wniosku o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Maksymalna kwota pomocy dla jednej operacji wynosi: 36 931,00 PLN

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 09.03.2021 r.
Uwaga! Doradztwo jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Aby otrzymać punkty należy skorzystać z doradztwa minimum dwukrotnie (w tym minimum jedno w biurze + np. jedno szkolenie), w ramach danego naboru. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD terminu i formy doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków. LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. W uzasadnionych przypadkach LGD może zarządzić szkolenia i doradztwo indywidualne w formie elektronicznej.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 40 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć również ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia
o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– LGD może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnić dokumenty tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność lub brak we wniosku, albo niezłożenie żądanych wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w pierwotnej wersji.
– W sytuacji gdy w ostatnim dniu naboru tj. 09.03.2021 r. tuż przed godziną 12.00 stawi się w biurze kilku Beneficjentów otrzymają oni od Pracowników Biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione do Biura LGD Gromnik po godzinie 12.00 nie będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, kierując się troską o zdrowie własne oraz pracowników biura, prosimy aby w sytuacji podwyższonej temperatury wyznaczyć pełnomocnika lub upoważnić inną osobę do złożenia wniosku. Jednocześnie prosimy, aby podczas obecności w biurze LGD posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki oraz własne przybory do pisania.

Istnieje możliwość udzielenia przez Samorząd Województwa wsparcia dla operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący)

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021/G

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Oświadczenie RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa powierzenia grantu
  2. Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 2. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 3. Statut LGD Gromnik
 4. Procedura wyboru dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 5. Instrukcja do robót budowlanych
 6. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020