Nabór 3/2017
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Rodzaj ogłoszenia konkurs

Termin składania wniosków
od 15 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 31.05.2017 wnioski w ramach naboru nr 3/2017 przyjmowane są do godz. 12:00.
Miejsce składania wniosków
Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze LGD Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek Straży Miejskiej pok. 68)
Bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich aktualnie obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami:
1. W 2 egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. Na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
3.Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu : pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołącza się w formie kopii: potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

Zakres tematyczny naboru
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy: Rozwój potencjału oraz standardu infrastruktury na obszarze LGD Gromnik
Przedsięwzięcie: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Forma wsparcia – refundacja
Intensywność pomocy
63,63 % – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
max 90 % – w przypadku pozostałych uprawnionych wnioskodawców

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Z 2015 R. Poz. 1570; Zm.: Dz. U. Z 2016 R. Poz. 1390.)

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 500 000,00 zł
Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
– oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 40 (załącznik nr 5 i 6 do ogłoszenia).
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach :  
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 6)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
– formularz wniosku o przyznanie pomocy,
– formularz wniosku o płatność,
– formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj.31.05.2017 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 40 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
–  LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. , dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta wstępnej weryfikacji wniosku
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Warunki przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-2020
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie
 7. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy
 3. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 5. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 6. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 8. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 2. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 3. Statut LGD Gromnik
 4. Procedura wyboru operacji LGD Gromnik
 5. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki