Wsparcie przygotowawcze

Plan włączenia społeczności lokalnej – opis procesu przygotowania LSR

Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obejmował będzie następujące etapy:
ETAP I – rozpoznanie stanu wyjściowego:
1. Zainicjowanie prac przy budowie lokalnej strategii rozwoju.
Powołanie zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Analiza danych zastanych – wykorzystanie danych zgromadzonych przez Biuro. Analiza danych zastanych, znajdujących się m.in w GUS oraz będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład LGD Gromnik oraz innych instytucji publicznych, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru oraz specyfiki LGD.
3. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych obszaru – u w tym określenie istotnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych obszaru.
4. Przeprowadzenie badań społecznych (ilościowych) mających na celu identyfikację potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru.
Ankietyzacja nastąpi po podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu oraz celu badania ankietowego

ETAP II- Definiowanie potrzeb i problemów obszaru oraz planowanie celów końcowych, rezultatów i przyszłych działań.
Zorganizowanych zostanie minimum 5 warsztatów konsultacyjnych na terenie całego obszaru. Po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.
Zakłada się uzupełniająco: konsultacje częściowe z wybranymi interesariuszami i/lub konsultacje z Burmistrzami i Wójtami z obszaru funkcjonowania LGD i/lub fiszki projektowe.
* Etap założony do realizacji przy aktywnym udziale reprezentantów sektora społecznego, gospodarczego, publicznego. Ukierunkowany m.in na innowacyjność, cyfryzację, klimat, środowiska oraz zmiany demograficzne. Zagadnienia omawiane podczas każdego ze spotkań.
** Etap zakłada formułowanie wniosków oraz rekomendacji przez uczestników, które przedstawione zostaną pod prace zespołu roboczego ds. opracowania LSR.

ETAP III. Opracowanie dokumentacji towarzyszącej lokalnej strategii rozwoju – zgodnie z wykazem wymaganych załączników.

ETAP IV. Weryfikacja i uspołecznianie LSR.

ETAP V. – Zatwierdzenie wersji końcowej lokalnej strategii rozwoju

Założone do wykorzystania środki komunikacji elektronicznej:
– e-mail
– facebook
– strona www

Miejsca i terminy spotkań:

Gmina Strzelin, Urząd Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 20.02.2023 r. ,            16.00 -19.00
Gmina Wiązów, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie, Plac Wolności 22, 57-120 Wiązów 21.02.2023 r.,           12.30-15.30
Gmina Borów, Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.    Filia w Borku Strzelińskim, ul. Bolesława Chrobrego 3, 57-160 Borek Strzeliński 20.02.2023 r. ,          12.30 -15.30
Gmina Kondratowice, Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach, ul. Długa 22, Kondratowice
57-150 Prusy
20.02.2023 r.,           09.00-12.00
Gmina Przeworno, Urząd Gminy Przeworno,
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
21.02.2023 r.,            9.00-12.00

Operacja pn. „Wsparcie przygotowawcze” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu będzie realizacja planu włączenia, w szczególności przygotowanie LSR.