Konsultacje Społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru i Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023oraz zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji.

W dniach od 27.10.2021 r. – do 09.11.2021 r. (do godz. 16.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są bieżącą aktualizacją postępu rzeczowo-finansowego oraz progów finansowych przyjętych adekwatnie do podwyższonego budżetu w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.).

Poniżej zakres zmian. UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.(Uwaga- w związku z ograniczeniami w zakresie kontaktu bezpośredniego prosimy o telefoniczny kontakt z Biurem LGD  w celu uzgodnienia terminu odbioru uwag)