Informacja dla Beneficjentów Poddziałania 19.2

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy w zakresie Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Beneficjent ma obowiązek złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.