Informacja dla Beneficjentów 19.2 – Aneksy do umów przyznania pomocy

Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) opracowano formularze zmian umów w ramach: poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
– z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów dla operacji w ramach ww. zakresów, aneksy mają zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem Samorząd będzie równocześnie podpisywał z nim umowę oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Poniżej Aneksy do Umów