Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do korzystania z bezpłatnego wsparcia informacyjnego:

 

Jeżeli:                                                                       lub:

– jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej,

– mieszkasz na obszarze objętym LSR,

– jesteś osobą fizyczną

– jesteś osobą prawną, lub

– jesteś jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje tą zdolność,

 

JUŻ DZIŚ ZADZWOŃ DO BIURA LGD GROMNIK I SKORZYSTAJ Z PRZEWIDZIANEJ DLA CIEBIE FORMY WSPARCIA.

MY PRZEKAŻEMY CI WYTYCZNE W ZAKRESIE UDZIAŁU.

 UWAGA! W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Forma wsparcia informacyjnego ELEKTRONICZNA i/lub OSOBISTA (w reżimie sanitarnym).

LICZBA dostępnych terminów OGRANICZONA !!!

WAŻNE!!! Jeżeli chciałbyś skorzystać ze wsparcia informacyjnego, a uniemożliwiają Ci to m.in względy techniczne skontaktuj się z biurem LGD Gromnik.

ZAKRES WSPARCIA INFORMACYJNEGO:

 1. Podjęcie działalności gospodarczej
 2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

MODUŁY WSPARCIA INFORMACYJNEGO:

Profil Beneficjenta, formy, zasady i wytyczne w zakresie wsparcia, sposoby i warunki aplikowania o środki, obowiązująca dokumentacja.

FORMA WSPARCIA INFORMACYJNEGO *:

– doradztwo indywidualne
– konsultacje
– szkolenie

* w zależności od rodzaju Beneficjenta, zakresu operacji i etapu pracy nad wnioskiem

Uczestnictwo w szkoleniu i/lub korzystanie z indywidualnego doradztwa jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru przy czym aby uzyskać punkty : pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsca nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków.

 Obowiązują zapisy poprzez adres biuro@lgdgromnik.pl, lub telefonicznie 71 39 21 971 w. 117, 608 378 976 – pn-pt. 8.00-16.00 oraz obowiązek uzyskania potwierdzenia o zapisie przez pracownika biura jak również wypełnienie i dostarczenia do biura wszystkich niezbędnych dokumentów.

Korzystanie z każdej formy wsparcia informacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).w celach i przez okres przewidziany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

Rodzaj ogłoszenia konkurs

Termin składania wniosków
od 28 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 15.03.2022 r., wnioski w ramach naboru nr 2/2022 przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek obok głównego budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, pok. 68).
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczenia związane z COVID -19, zachęcamy do wcześniejszego umówienia się z biurem LGD na złożenie dokumentacji.

Forma wsparcia  refundacja

Intensywność pomocy – 63,63 % – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
max 99 % – w przypadku pozostałych uprawnionych wnioskodawców

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 339 557,61 €
(1 358 230,44 zł po kursie 4,00 zł)
Maksymalna kwota wsparcia –
do 500 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 związane z przedsięwzięciem 3.1.1:
Cel ogólny 3
: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 3.1: Rozwój potencjału oraz standardu infrastruktury na obszarze LGD Gromnik
3.1.1.: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Wskaźnik produktu związany z przedsięwzięciem 3.1.1: : Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Wskaźniki rezultatu związane z przedsięwzięciem 3.1.1: Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury wspartej finansowo w ramach LSR mierzone w rok po zakończeniu inwestycji

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie), w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 tożsamych egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wniosku oraz wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołączone do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub przez Notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
3.Zgodność operacji z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                       
– Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023                                                                  
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 25 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Nie dotyczy konkursu nr 2/2022

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :  
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Gromnik.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 15.03.2022 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.  Uwaga! Doradztwo jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Aby otrzymać punkty należy skorzystać z doradztwa minimum dwukrotnie (w tym minimum jedno w biurze + np. jedno szkolenie), w ramach danego naboru. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD terminu i formy doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach LGD może zarządzić szkolenia i doradztwo indywidualne w formie elektronicznej.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.      

 UWAGA ! Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 25 pkt.

 INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć również ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– W kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.
– LGD może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnić dokumenty tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność lub brak we wniosku, albo niezłożenie żądanych wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w pierwotnej wersji.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski  może poprosić Państwa o uzupełnienie braków lub poprawienia oczywistych omyłek, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– W sytuacji gdy w ostatnim dniu naboru tj. 15.03.2022 r. tuż przed godziną 12.00 stawi się w biurze kilku Beneficjentów otrzymają oni od Pracowników Biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione do Biura LGD Gromnik po godzinie 12.00 nie będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, kierując się troską o zdrowie własne oraz pracowników biura, prosimy aby w sytuacji podwyższonej temperatury wyznaczyć pełnomocnika lub upoważnić inną osobę do złożenia wniosku. Jednocześnie prosimy, aby podczas obecności w biurze LGD posiadać maseczkę ochronną oraz własne przybory do pisania.

Istnieje możliwość udzielenia przez Samorząd Województwa wsparcia dla operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący)

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami i wykazami:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 3. Oświadczenie RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 5. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 6. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 7. Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 9. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 11. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 12. Statut LGD Gromnik
 13. Procedura wyboru operacji LGD Gromnik
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie zmieniające 2020
 16. Rozporządzenie zmieniające 2021
 17. Księga wizualizacji PROW 2014-2020
 18. Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia konkurs

Termin składania wniosków
od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 14.03.2022 r., wnioski w ramach naboru nr 1/2022 przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, które mieści się przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin. ( I piętro – budynek obok głównego budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, pok. 68).
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczenia związane z COVID -19, zachęcamy do wcześniejszego umówienia się z biurem LGD na złożenie dokumentacji.

Forma wsparciaPremia- ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej wypłacany w dwóch transzach.

Wysokość premii – 75 000,00 zł

Intensywność pomocy – 100%

Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 146 241,24
(584 964,96 zł po kursie 4,00 zł)
Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 związane z przedsięwzięciem 1.1.1:
Cel ogólny 1
: Rozwój potencjału gospodarczego w oparciu o walory i zasoby lokalne obszaru LGD Gromnik
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Gromnik
Przedsięwzięcie 1.1.1.: Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą
Wskaźnik produktu związany z przedsięwzięciem 1.1.1: Liczba zrealizowanych operacji, polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
Wskaźniki rezultatu związane z przedsięwzięciem 1.1.1: Liczba utworzonych miejsc  pracy
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w ramach lsr przez i/lub dla osób defaworyzowanych
Liczba podmiotów, które w ramach pomocy w zakresie uruchomienia i rozwoju przedsiębiorstw wdrożyły rozwiązania innowacyjne i/lub nastawione na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu
Liczba utrzymanych miejsc pracy

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie), w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o przyznanie pomocy należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 tożsamych egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
2. Na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na informatycznym nośniku danych (np. płycie CD) wniosku oraz wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD Gromnik.
4. Dokumenty dołączone do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub przez Notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
3.Zgodność operacji z:
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                       
– Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023     
– oceną zgodności z LSR (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 40 (załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:                        

Nie dotyczy konkursu nr 1/2022

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :  
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik www.lgdgromnik.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, osobiście w siedzibie Biura LGD Gromnik (Strzelin, ul. Ząbkowicka 11), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 14.03.2022 r.
LGD Gromnik zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Uwaga! Doradztwo jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Aby otrzymać punkty należy skorzystać z doradztwa minimum dwukrotnie (w tym minimum jedno w biurze + np. jedno szkolenie), w ramach danego naboru. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD terminu i formy doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach LGD może zarządzić szkolenia i doradztwo indywidualne w formie elektronicznej.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.      

 UWAGA ! Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów wynoszącą 40 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć również ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– W kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
– Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie.
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy i inne.
– LGD może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnić dokumenty tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność lub brak we wniosku, albo niezłożenie żądanych wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w pierwotnej wersji.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski  może poprosić Państwa o uzupełnienie braków lub poprawienia oczywistych omyłek, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– W sytuacji gdy w ostatnim dniu naboru tj. 14.03.2022 r. tuż przed godziną 12.00 stawi się w biurze kilku Beneficjentów otrzymają oni od Pracowników Biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione do Biura LGD Gromnik po godzinie 12.00 nie będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, kierując się troską o zdrowie własne oraz pracowników biura, prosimy aby w sytuacji podwyższonej temperatury wyznaczyć pełnomocnika lub upoważnić inną osobę do złożenia wniosku. Jednocześnie prosimy, aby podczas obecności w biurze LGD posiadać maseczkę ochronną oraz własne przybory do pisania.

Istnieje możliwość udzielenia przez Samorząd Województwa wsparcia dla operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący)

 

 

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki zaplanowane do realizacji w LSR
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru z załącznikami potwierdzającymi ich spełnienie

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami i wykazami:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 3. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 5. Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe
 6. Oświadczenie RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 2. Załącznik nr 2 Wykaz działek
 3. Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
 6. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
 11. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
 12. Statut LGD Gromnik
 13. Procedura wyboru operacji LGD Gromnik
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie zmieniające 2020
 16. Rozporządzenie zmieniające 2021
 17. Księga wizualizacji PROW 2014-2020

Załączniki łącznie: Wykaz załączników łącznie

Warsztat refleksyjny LGD

Na podstawie Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz w związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR LGD Gromnik.

Warsztat, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, przeprowadzony zostanie w trybie online w dniu 22 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do 14.00

Odwołując się do tematyki spotkania oraz mając na uwadze konieczność wypracowania wniosków i rekomendacji do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej jak również członków Stowarzyszenia LGD Gromnik. Ponadto naszych Wnioskodawców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i sąsiednich Lokalnych Grup Działania.

PROGRAM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD Gromnik
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu poniższe pytania:

 1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
 8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 21 lutego 2022 r. mailowo na adres biuro@lgdgromnik.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 71 39 21-971 wew. 117  z podaniem adresu e-mail, uczestnika/ osoby zainteresowanej uczestnictwem w warsztacie, na który zostanie przesłany link do warsztatu.
Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD.

Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Informacja o funkcjonowaniu biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z narastającą liczbą zakażeń Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro LGD Gromnik funkcjonuje w trybie zdalnym i/lub dyżurowym.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

tel. 608378976 , 608398366

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.