Termin naboru 1/2021 przedłużony. Aktualizacja Biznesplanu.

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje,  iż termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021,  został wydłużony do dnia 15 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła aktualizacja Biznesplanu. Prosimy, aby w ramach ogłoszonego naboru wniosków 1/2021  składać dokument na aktualnie obowiązującej wersji 4z.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Szanowni Państwo,

obecnie podejmowane są decyzje dotyczące wysokości środków unijnych, jakie w nowym okresie programowania, czyli na lata 2021-2027 trafią na obszary wiejskie i małych miasteczek.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania na działanie LEADER zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to niestety kwota znacznie mniejsza od kwoty w obecnym okresie programowania.

Środki, o których mówimy, to te, dzięki którym na terenach wiejskich powstają m.in. nowe miejsca pracy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczych, obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, realizowane są działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające inicjatywy lokalnych społeczności i organizacji.

Dla dobra i w interesie mieszkańców obszarów wiejskich konieczne jest zwiększenie alokacji środków na działanie LEADER do poziomu 10%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Do 15 lutego każdy zainteresowany może zabrać głos i zgłosić swoje uwagi tutaj: https://www.gov.pl/…/konsultacje-spoleczne-planu

Tekst do gotowych treści uwag znajdą Państwo tu: https://docs.google.com/…/1YrR2HKIEnGKqJAt7pSRD…/edit

Należy wybrać Rozdział 6 Plan finansowy i wkleić z tabelki (link powyżej) treść proponowanej zmiany i uzasadnienie.

 

 

Grant nr 8/G/2018 – ROZLICZONY!

LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 8/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Celem operacji był rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Wysokość dofinansowania to 128 173,00 zł.
Dzięki operacji na obszarze LGD Gromnik powstały i rozwinęły się wybrane obiekty infrastruktury rekreacyjnej.

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w projekcie a zainteresowanych udziałem w kolejnych naborach zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD Gromnik.