Informacja dla Beneficjentów 19.2 – Aneksy do umów przyznania pomocy

Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) opracowano formularze zmian umów w ramach: poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
– z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów dla operacji w ramach ww. zakresów, aneksy mają zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem Samorząd będzie równocześnie podpisywał z nim umowę oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Poniżej Aneksy do Umów

 

Spotkanie Dolnośląskiej Sieci LGD

W poniedziałek 15.06.2020r. odbyło się kolejne spotkanie DSP LGD. Głównym celem spotkania było omówienie wniosku złożonego do KSOW pt. „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem projektu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie zmian oraz ponownego oszacowania zaplanowanych kosztów w projekcie. Zarząd DSP LGD poinformował o kolejnych działaniach związanych z włączeniem przedstawicieli Sieci do prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 oraz kształtowaniem instrumentów terytorialnych w nowej perspektywie. Poinformował również o kolejnym piśmie do Marszałka w sprawie spotkania z członkami zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD w najbliższym możliwym terminie w czerwcu 2020 r.

Ankieta dotycząca przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcamy do jej wypełnienia.
Ankieta przygotowana jest również w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Lokalnego

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

W dniach od 10.06.2020 – do 17.06.2020 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania dokumentacji, m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.(Uwaga- w związku z ograniczeniami w zakresie kontaktu bezpośredniego prosimy o telefoniczne z Biurem LGD – terminu odbioru uwag)

Poniżej propozycje zmian.

Konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru

Konsultacje społeczne  zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 

Szanowni Państwo,

W dniach od 03.06.2020 – do 17.06.2020 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania narzędzia m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.