Informacja o funkcjonowaniu Biura

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)  oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro LGD Gromnik funkcjonuje w trybie zdalnym i/lub dyżurowym.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

tel. 608378976 , 608398366

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Apel Zarządu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich wsi, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją w jakiej mogą się znajdować samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne. Są to często osoby, które nie korzystają z internetu czy mediów społecznościowych, które nie poproszą o pomoc poprzez aplikację w telefonie komórkowym, więc ważna jest inicjatywa nas wszystkich. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, są szczególnie narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby, dlatego tak ważne jest, aby o nich pamiętać. Jeśli jest taka możliwość, pomagajmy im w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc w dostarczaniu opału oraz zapobieganie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu tych osób. W trudnym czasie pandemii liczy się każdy gest życzliwości i pomocy! Krótka rozmowa, okazane ludzkie serce i zrozumienie znaczą naprawdę bardzo dużo, nie zapominajmy więc o słowach otuchy i wsparcia, które zwłaszcza seniorom i samotnym – w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – są tak bardzo potrzebne. Wierzymy w ogromny potencjał dolnośląskiej wsi i mamy nadzieję, że dzięki niemu uda nam się przetrwać ten trudny czas, z zachowaniem wspólnoty i wzajemnego poszanowania.

Informacje dla Przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa informacje dla przedsiębiorców

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi m.in. naszych wnioskodawców oraz przedsiębiorców, których działalność została lub będzie dofinansowana w ramach środków PROW 2014-2020.
Czekamy na wejście w życie przepisów tarczy antykryzysowej w przepisach ogólnych oraz ewentualne implementowanie ich do programów UE, w tym PROW 2014-2020.

Jakie ulgi i ochrona dla przedsiebiorców

Informacje dla Beneficjentów działania 19.2

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałymi ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji wywołanej wystąpieniem epidemii koronowirusa, informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie), dotyczącego kwestii przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Zatem w sytuacji uchybienia terminu wykonania określonych czynności – wynikających z obowiązku terminowej odpowiedzi na wezwania UMWD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy (dotyczy tych z Państwa, którzy jeszcze nie podpisali umów o przyznanie pomocy) czy też z terminowego wywiązywania się zobowiązań zawartej umowy o przyznanie pomocy – mają Państwo prawo do wniesienia prośby o przywrócenie tego terminu, a Zarząd Województwa przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot:

  1. wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
  2. jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin
  3. uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Link do Rozporządzenia:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/

Informacja o funkcjonowaniu Biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)  oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.