Poradnik ARiMR dla Beneficjentów

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (wersja 2 2019)

Link do strony:

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

Szanowni Państwo,

W dniach od 17.04.2019 – do 02.05.2019 r. (do godz. 10.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania narzędzia m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 
UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

 

Umowa z Urzędem Marszałkowskim na ochronę dziedzictwa lokalnego podpisana

W dniu 12 kwietnia br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 51 244,00 zł
Celem operacji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw.

Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty pozwalające zachować materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne obszaru.

 

Umowa grantowa na działania promocyjne z Urzędem Marszałkowskim podpisana

W dniu 12 kwietnia br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 69 526,00 zł.
Celem operacji jest aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocje obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi.
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty promocyjne.