Umowa grantowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana

W dniu 28 grudnia br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa zawarta została na kwotę 111 575,00 zł.
Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę lub przebudowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
Dzięki temu na obszarze LGD Gromnik powstaną i rozwiną się obiekty infrastruktury rekreacyjnej.

Informacja o wynikach naborów 5/G/2018 oraz 6/G/2018

W dniu 14 grudnia 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 5/G/2018 (5/G/2018/U) oraz 6/G/2018 (6/G/2018/U)
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w ramach naboru 5/G/2018/U

Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 5/G/2018/U  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy grantobiorcę do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek, wyjaśnień lub dokumentów.

Uzupełnienia należy dostarczyć, w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godz. 15.00.

W załączeniu tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień.